1. در باشگاه مشتريان ايتراست به منظور کار آفريني در جامعه، همچنين رضايتمندي وايجاد انگيزه بيشتر مشتريان در استفاده از باشگاه جامع مشتريان (سفيرکارت)، اين کارت در اختيار متقاضيان به عنوان کارت شهروندي قرار ميگيرد.