1. * کد معرف :
   

   
  * نام خانوادگی :
   
  * تاريخ تولد:
  * جنسيت:

  * کد ملی :
   
  * شماره همراه :
   
   

  کلمه کاربری باید حداقل شامل 5 کاراکتر باشد  

  * رمز عبور :
  رمز عبور باید حداقل شامل 8 کاراکتر باشد
     
  * تکرار رمز عبور :
   

  * شهر :
   

  * تعداد جایگاه :