1. * کد معرف :
   

   
  * نام خانوادگی :
   
  * تاريخ تولد:

  *جنسيت:

  * کد ملی :
   
  * شماره همراه :
   
   

  کلمه کاربری باید حداقل شامل 5 کاراکتر باشد  

  * رمز عبور :
  رمز عبور باید حداقل شامل 8 کاراکتر باشد
     
  * تکرار رمز عبور :
   
  * شهر :
   

  * تعداد جایگاه :

  با متن موافقت نامه مندرج در سايت موافق هستم و تمامي بندهاي آن مورد قبول من ميباشد.
  نکته مهم : زمان انصراف براي عضويت فقط 48 ساعت کاري ميباشد ودر غير اينصورت امکان لغو وجود نخواهد داشت .