طرح درآمدزایی

پورسانت مستقيم

 25 در صد از فروش هر فرد به عنوان پورسانت مستقيم به شخص پرداخت ميگردد.


پاداش ها

شرکت درصدي از فروش اشخاص را به عنوان پاداش از محل سود شرکت به ايشان پرداخت مينمايد.