1. اين جانب با علم و آگاهي کامل از از قوانين و روند فعاليت سيستم باشگاه مشتريان ايتراست که به شرح زير مي باشد، پذيرفتم قوانين و مقررات جاري را رعايت نمايم. 
  - عضويت در باشگاه مشتريان ايتراست و طرح درآمدي کاملا اختياري مي باشد.
  - پرداخت و دريافت هرگونه وجه از اشخاص جهت عضويت يا فعاليت خلاف قوانين ميباشد.
  - خريداري کارت تخفيف به منزله آشنايي با طرح و استفاده از فروشگاه هاي طرف قرارداد باشگاه مشتريان ايتراست مي باشد و عدم استفاده و يا سو استفاده از آن بر عهده فرد خريدار مي باشد.
  - متعهد مي گردم درصورت خريداري کارت، تقاضاي استرداد وجه واريزي را ننموده و حق پيگيري قضايي عليه باشگاه مشتريان ايتراست را ندارم، زيرا کاملاً آگاهم طبق قرارداد تنظيمي في مابين شرکت و مراکز فروشگاهي، اين کارت ميتواند سهم بسزايي از هزينه ها را کاهش و کنترل نمايد.
  - اين جانب اعلام ميدارد در کمال صحت عقل و رضايت کامل نسبت به خريد و فعال سازي جايگاه تجاري خود اقدام نموده و ملزم ميگردم هيچ گونه ادعايي اعم از مالي و حقوقي در اين خصوص از باشگاه مشتريان ايتراست نخواهم داشت.
  گواهي مي دهم مفاد قرارداد تنظيمي في مابين باشگاه جامع مشتريان(سفير کارت) و واحد هاي تجاري طرف قرارداد را قبول دارم.