اصطلاح معروف برنده برنده  از ديگر اهداف مهم ايجاد باشگاه مشتريان در مجموعه‌ها، مقوله داده کاوي  (data mining) اعضاست. با امکان فراهم شده در يک باشگاه مشتريان مي‌توان ازپردازش اطلاعات  فروش و اطلاعات مشتريان در کنارهم بهره برد. به طور مثال از رنج سني، تحصيلاتي، منطقه سکونت، جنسيت و... خريداران مطلع گشت و بر اساس آن داده‌هاي با ارزشي از بخش فروش/خدمات بدست آورد. مثلاً متوجه شد که يک کالاي خاص براي چه گروهي از مشتريان و با چه اطلاعات دموگرافيکي مناسبتر است. يا اينکه در چه ساعاتي از روز چه اقشاري براي خريد از مجموعه‌هاي تجاري اقدام مي‌کنند يا اينکه پراکندگي مشتريان بر اساس معيارهاي مختلف فروش به چه ميزان است. حتي در موارد پيشرفته تر مي‌توان با استفاده از نظرسنجي از ساير خصوصيات نظير علايق و سلايق مشتريان اطلاع يافت و با کمک آن به ارائه خدمات/کالاهاي پرفروشتر روي آورد