باشگاه مشتريان ايجاد ارتباط دو سويه با مشتري و ايجاد منافع مشترک است. تکرار خريد مشتري به همراه رضايت او از مجموعه تجاري. پر واضح است که راضي بودن مشتريان وابسته به عملکرد مجموعه تجاري است. بنابراين باشگاه مشتريان با استفاده از اطّلاعات جمع‌آوري شده مي‌تواند آينده را ترسيم کرده و از ديدگاه اعضاء بهره ببرد و فروش خود را نيز بيشتر نمايد. اين کار باعث ايجاد رضايت مشتري، منافع بيشتر براي مشتري و همچنين فروش بيشتر براي مجموعه تجاري و در نتيجه رضايت طرفين خواهد شد.
پذیرنده های منتخب باشگاه مشتریان ایتراست