1. با شکل گيري دولت الکترونيک و شهر مجازي، مفهوم کار عوض مي شود. کار از يک بستر چسبيده به مکان مشخص و مرکزي، به يک هويت جدا از مکان و بصورت غير مرکزي شده تغيير شکل مي يابد. در شهر و دولت مجازي، لزوما با حضور کارمند در اداره مشخص و يا فضا و مکان متمرکز، کار تحقق پيدا نمي کند. بلکه با حضور در فضايي واحد افراد از محل خانه، به انجام وظايف شغلي مشغول مي شوند. اين مهم مفهوم «کار فراگير» با خصوصيت غير متمرکز بودن، ناپيوسته بودن و براي همگان و از همه جا قابل اجراء بودن را تحقق مي بخشد. به دليل «فشرده شدن مراحل کار در فراينده هاي تعريف شده دجيتالي» زمان انجام کار بصورت غير قابل تصوري کوتاه مي شود و موجب تسهيل کار و کاهش ساعت کار تا حد 2 ساعت در روز خواهد شد. .
    با همين نگاه است که برخلاف پيش بيني هاي بدبينانه، جهان آينده، مي تواند جهان طبيعي تر و انسان آينده، انسان آزادتري باشد. انتقال سطح وسيع کار از جهان واقعي به جهان مجازي، موجب کاهش گسترده حرکت جمعيت در شهر مي شود و مصرف سوخت را بصورت غير قابل تصوري کاهش مي دهد. آلودگي محيط زيست که منشاء ظهور بيماري هاي گسترده اي در جهان معاصر مي باشدنيز در پرتو اين اقدام، کاهش پيدا خواهد کرد.

  1. باشگاه مشتريان ايجاد ارتباط دو سويه با مشتري و ايجاد منافع مشترک است. تکرار خريد مشتري به همراه رضايت او از مجموعه تجاري. پر واضح است که راضي بودن مشتريان وابسته به عملکرد مجموعه تجاري است. بنابراين باشگاه مشتريان با استفاده از اطّلاعات جمع‌آوري شده مي‌تواند آينده را ترسيم کرده و از ديدگاه اعضاء بهره ببرد و فروش خود را نيز بيشتر نمايد. اين کار باعث ايجاد رضايت مشتري، منافع بيشتر براي مشتري و همچنين فروش بيشتر براي مجموعه تجاري و در نتيجه رضايت طرفين خواهد شد.

    بیشتر ...

  1. از اهداف مهم ما در شروع فعاليت ايتراست ايجاد بستري مناسب و امن  براي اشتغالزايي در همه ي سطوح جامعه ميباشد. با توجه به تاکيد مقام معظم رهبري در سالهاي اخير و همچنين نيازجامعه به بستر سالم براي فعاليت جوانان ايده ي شهر مجازي پس از سالها تحقيق و تفکر به ياري پروردگار عملياتي و اجرا شد.

    يکي از اهداف ما در شهر مجازي ايجاد بستري مناسب براي درآمد زايي  با تکيه بر نيروي جوان ايراني مي‌باشد.

    ثبت نام